Nieuws

ALV 2022 maandag 19 September 20:00 uur

Beste HVN-er,

Aankomende maandag 19 September om 20:00 uur wordt de jaarlijkse ALV gehouden, wil je meedoen stuur dan een mailtje naar ledenadministratie@hondavereniging.nl. o.v.v.:

je naam, adres en emaildres.

Het programma ziet er als volgt uit:

 1. Opening, welkom door voorzitter
 2. Voorstelrondje bestuur en kascommissie
 3. Vaststellen agenda ALV 2022 door secretaris
 4. Ingekomen stukken en mededelingen door secretaris
 5. Vaststellen notulen ALV 2021
 6. Toelichting ledenadministratie door penningmeester
 7. Verslag over jaarrekening 2021 door kascommissie
 8. Verslag en vaststellen kascommissie
 9. Vaststellen kascommissie voor 2022 door voorzitter (stemming):
 10. Kleine Ondernemings Regeling (KOR)
 11. Benoemen nieuwe ereleden op voordracht bestuur (stemming):
 12. Bestuursbenoemingen op voordracht bestuur (stemming) en aftreden:
 13. Contributie: voorgesteld wordt contributie in 2 stappen te verhogen (stemming)
 14. Afschaffen ledenpas en gadget op verzoek (stemming)
 15. Wet WBTR en statutenwijziging
 16. Beurzen en evenementen 2021 door Marcel van der Linden en Marchel Degenkamp
 17. Status HDD 2023 door Marcel van der Linden en Marchel Degenkamp
 18. Sponsors door Secretaris
 19. Terugblik 2021 en focus 2022/2023
 20. Rondvraag door secretaris
 21. Sluiting door voorzitter

Onze sponsoren